Všetko o menopauze

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

a) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) vydáva spoločnosť LIDET s.r.o. so sídlom Mýtna 46B, 811 07 Bratislava, IČO: 53 192 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146715/B, emailová adresa: info@vsetkoomenopauze.sk, telefonický kontakt: 0907055667 (ďalej len „Poskytovateľ“).

b) Poskytovateľ okrem iných svojich aktivít, poskytuje služby v oblasti zdravia so zameraním na poradenstvo a edukáciu žien v období perimenopauzy a menopauzy za účelom zachovania ich zdravia a plnohodnotného života.

c) Poskytovateľ prevádzkuje webovú stránku www.vsetkoomenopauze.sk, na ktorej sú informácie zamerané na obdobie perimenopauzy a menopauzy. Na webovej stránke si možno zároveň objednať individuálne a všeobecné konzultácie alebo informačný online kurz (ďalej len „Služby“).

d) Tieto Podmienky upravujú aj podmienky uzavretia zmluvy na diaľku medzi Poskytovateľom a klientom na webovej stránke www.vsetkoomenopauze.sk  (ďalej len „Webová stránka“).

e) Klientom sa podľa týchto Podmienok  rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto Podmienky odkliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ na Webovej stránke pri objednaní Služby (ďalej len „Klient“).

2. Služby

a) Službami Poskytovateľa ponúkanými na Webovej stránke sú konzultácie vo forme všeobecnej konzultácie alebo personalizovaných konzultácii v balíčku (ďalej spoločne len „Konzultácie“), ktorých ponuka s popisom konkrétneho obsahu jednotlivých Služieb a ich konečná cena sú zverejnené na Webovej stránke. Pod Službami možno rozumieť aj online kurz s informáciami týkajúcimi sa obdobia perimenopauzy (ďalej len „Online kurz“).

b) Konzultácie prebiehajú predovšetkým formou online stretnutia cez platformu určenú Poskytovateľom. Osobná konzultácia sa uskutoční len na základe výslovnej predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom.

c) Dĺžka trvania Konzultácie je uvedená v popise Služby. V prípade oneskorenia Klienta na dohodnutý termín Konzultácie bude stanovený čas Konzultácie dodržaný a teda skončí vo vopred určenom čase. V prípade omeškania Poskytovateľa bude dĺžka Konzultácie dodržaná v celom rozsahu a to buď počas predmetnej Konzultácie alebo v neskoršom dohodnutom termíne.

d) Zmenu alebo zrušenie termínu Konzultácie na základe žiadosti Klienta je možné uskutočniť po dohode s Poskytovateľom najneskôr 48 hodín pred naplánovaným termínom Konzultácie. Zrušenie alebo žiadosť o zmenu termínu konzultácie po tejto lehote, rovnako ako aj nedostavenie sa Klienta na dohodnutý termín Konzultácie, bude považované za realizovanú Konzultáciu v rámci objednanej Služby a Poskytovateľovi zaň patrí dohodnutá cena vo výške 100%.

e) Po zakúpení Online kurzu získa Klient časovo neobmedzený prístup do členskej sekcie Webovej stránky, v ktorej sú k dispozícii jednotlivé jeho časti.

3. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom

a) Ak je Klient spotrebiteľom, zmluva medzi ním a Poskytovateľom sa uzatvára v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.

b) Ak Klient nie je spotrebiteľom, zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Klient nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 5 týchto Podmienok.

c) Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Klientovi Službu a ako protiplnenie záväzok Klienta za Službu zaplatiť cenu, a to za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto Podmienky (ďalej len „Zmluva“).

d) K uzavretiu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom dochádza za nasledovných podmienok:

  • (i) Klient si vyberie niektorú z ponúkaných Služieb Poskytovateľa na Webovej stránke a po jej výbere vyplní objednávkový formulár s údajmi potrebnými na vystavenie faktúry a na ďalšiu komunikáciu s Klientom (ďalej len „Objednávkový formulár“)
  • (ii) Klient zaklikne pri objednávke súhlas s Podmienkami a skutočnosť, že sa oboznámil s podmienkami spracovania osobných údajov
  • (iv) Klient potvrdí objednávku s povinnosťou platby.

e) Po odoslaní objednávky Poskytovateľovi bude doručená Klientovi informácia o potvrdení jeho objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávkovom formulári.

f) Termín Konzultácie si Poskytovateľ a Klient dohodnú až po zaplatení ceny za Službu.

g) Pred uskutočnením Konzultácie je potrebné, aby Klient vyplnil vstupný formulár, v ktorom uvedie informácie nevyhnutné na poskytnutie personalizovanej konzultácie vrátane informácií o zdravotnom stave Klienta a klinické údaje. Poskytovateľ informuje o spracovaní osobných údajov Klienta v samostatnom informačnom dokumente označenom ako Podmienky spracovania osobných údajov. V prípade, že Klient má záujem o poskytnutie personalizovanej konzultácie, je nevyhnutné, aby udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas s ich spracovaním.

h) Zmluva je uzavretá na dobu určitú, ktorá uplynie okamihom poskytnutia poslednej Konzultácie zo strany Poskytovateľa.

i) Klient získa prístup k Online kurzu až po zaplatení kúpnej ceny, kedy mu bude zo strany Poskytovateľa zaslaný mail s prihlasovacími údajmi do členskej sekcie Webovej stánky. 

4. Platobné podmienky

a) Ak si Klient objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu určenú Poskytovateľom. Cena za Službu je konečná (t.j. celková) a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa potrebné na dodanie Služby. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

b) Cenu za Službu Klient uhradí bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. Faktúru za Službu zašle Poskytovateľ Klientovi v elektronickej podobe na emailovú adresu Klienta uvedenú v Objednávkovom formulári. Splatnosť faktúry za Službu je sedem (7) dní odo dňa doručenia faktúry Klientovi emailom. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Služby na účet Poskytovateľa.

c) Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto Podmienok musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti, je Klient oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu a Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť, pričom počas tejto doby neplynie lehota splatnosti faktúry. V prípade omeškania Klienta so zaplatením faktúry v dohodnutej dobe splatnosti má Poskytovateľ právo požadovať od Klienta zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania.

5. Odstúpenie od Zmluvy

a) Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy od nej odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok.

b) Poskytovateľ upozorňuje Klienta na skutočnosť,  že pokiaľ si Klient s Poskytovateľom dohodne, že termín Konzultácie sa uskutoční, respektíve získa prístup do členskej sekcie Webovej stránky s Online kurzom skôr než uplynie 14-dňová zákonná lehota na odstúpenie od Zmluvy, Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas s tým, že Konzultácia a/alebo prístup k Online kurzu môžu byť poskytnuté aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, pričom si je Klient vedomý, že tým stráca  možnosť odstúpiť od Zmluvy.

c) Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade ak:

  • i) Klient v informáciách v úvodnom dotazníku alebo počas Konzultácie uvedie medicínsku diagnózu/diagnózy, ktoré podľa Poskytovateľa vyžadujú zdravotnú starostlivosť, nie poskytovanú edukáciu;
  • ii) personálne, technické alebo organizačné kapacity Poskytovateľa nebudú umožňovať Poskytovateľovi dodať Služby Klientovi v primeranom termíne od ich objednania. Poskytovateľ zároveň upozorňuje Klientov, že pri poskytovaní Služieb platí zásada, že prednosť majú Klienti, ktorí si objednali a zaplatili Službu skôr.

d) Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Klientom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za Službu Klientovi rovnakým spôsobom, aký použil Klient pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6. Licenčné podmienky

a) Klient berie na vedomie, že protokol s odporúčaniami, ktorý mu je odovzdaný Poskytovateľom pri  personalizovaných konzultáciách (ďalej len "Protokol"), ako aj samotný Online kurz, sú považované za autorské diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

b) Klient môže Protokol a Online kurz, či už časť alebo ako celok, použiť len pre svoju osobnú potrebu. Klient je oprávnený obsah Protokolu konzultovať so svojim lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom, respektíve terapeutom, ktorý mu poskytuje poradenstvo v oblasti zdravia.

c) Klient nie je oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu na použitie Protokolu a/alebo Online kurzu. Klient nesmie Protokol, ani Online kurz zverejniť a/alebo ho akokoľvek, či už v celku alebo akúkoľvek jeho časť, rozširovať na verejnosti.

d) Všetky práva k Webovej stránke a jej obsahu, a to hlavne autorské práva, práva k ochranným známkam, know how patria Poskytovateľovi. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané ich kopírovať, rozširovať, používať pre komerčné potreby, vydávať za vlastné.

7. Sťažnosti, reklamácie a podnety

a) Klient je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie v týchto Podmienkach. Klient je povinný pri využití práva na sťažnosti, reklamácie alebo podnetu uviesť vo svojom podaní všetky namietané skutočnosti tak, aby bolo zrejmé, čo presne Klient namieta a čo presne od Poskytovateľa žiada, aby splnil.

b) Pokiaľ je Klient názoru, že poskytnutá Služba má vady (t.j. rozsahom alebo kvalitou nezodpovedá opisu Služby), má právo Službu u Poskytovateľa reklamovať. Pokiaľ je vada Služby odstrániteľná, môžete žiadať vykonanie nápravy, doplnenie Služby alebo poskytnutie zľavy zo zaplatenej ceny. Pokiaľ vadu odstrániť nejde a Službu preto nevie použiť, môže od Zmluvy odstúpiť alebo chcieť zľavu z ceny Služby.

c) Poskytovateľ upozorňuje Klienta, že za nesprávne, respektíve vadné poskytnutie Služby, sa nepovažuje subjektívna nespokojnosť a nesplnenie očakávaní Klienta.

d) Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Klienta najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Klienta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia.

8. Zodpovednosť Poskytovateľa

a) Poskytovateľ upozorňuje Klienta na skutočnosť, že Služby slúžia výlučne na informatívne a edukatívne účely Klienta, a nie sú akoukoľvek náhradou zdravotnej starostlivosti alebo inej odbornej pomoci. Poskytnuté informácie nie sú určené na diagnostiku, ani na liečenie chorôb a v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. Odborné informácie poskytnuté počas Služieb sú poskytované s maximálnou starostlivosťou Poskytovateľa, ktorý ich získava zo zverejnenej odbornej literatúry a medicínskych výskumov. Rozhodnutie riadiť sa informáciami ohľadom ďalšieho smerovania je výlučne na vlastnom rozhodnutí Klienta.

b) Nakoľko predmetom Služby nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa na ne nevzťahujú.

 9. Záverečné ustanovenia

a) Tieto Podmienky sú platné a účinné od 21. júna 2023.

b) Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky zverejnením novej verzie Podmienok na svojej Webovej stránke. Zmena Podmienok je tak účinná voči Klientom a tretím osobám dňom zverejnenia Podmienok na Webovej stránke Poskytovateľa. Zmena Podmienok sa vzťahuje na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie Podmienok na Webovej stránke.

c) Akákoľvek komunikácia zmluvných strán súvisiaca s týmito Podmienkami bude doručovaná písomne na adresu zmluvnej strany alebo emailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.

d) Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia Podmienok sa Poskytovateľ zaväzuje nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto Podmienok.

e) Podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že by obsahovali medzinárodný prvok.

f)  Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto Podmienok sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy. Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

V Bratislave, dňa 21.6. 2023